U Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18 i 2/20) iza članka 1. dodaje se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase: »Pravo Europske unije «.  Također se dopunjuju odredbe čl. 3., čl. 5., čl. 22., mijenjaju se odredbe čl. 23. i čl. 24. , te dopunjuju odredbe čl. 28. i čl. 29. Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 1.a st. 2. koji je dodan člankom 1. ovoga Zakona, čl. 2. ovoga Zakona i čl. 22. st. 3. točaka 6. i 7. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom primjene bliske suradnje Europske središnje banke s Hrvatskom narodnom bankom sukladno odluci Europske središnje banke o uspostavi bliske suradnje iz čl. 7. st. 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, a koja će biti objavljena u Službenom listu Europske unije.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_920.html

Natrag