U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom mijenjaju se i dopunjuju pojedine odredbe Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 102/15 – 114/18).

Natrag