U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o šumama koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se da se sredstva prikupljena na ime naknade za općekorisne funkcije šuma u skladu s odredbama Zakona o šumama, mogu, u slučaju određenih posebnih okolnosti, koristiti i u druge prijeko potrebne svrhe, npr. s ciljem sprječavanja, odnosno ublažavanja utjecaja COVID-19 bolesti na nacionalno gospodarstvo.

Natrag