UVOĐENJE OBRAČUNSKOG PDV-a  PRI UVOZU -  ODGOVOR CARINSKE UPRAVE NA POSEBNE OKOLNOSTI IZAZVANE PANDEMIJOM COVID-19,

U izvanrednim okolnostima izazvanim dramatičnim posljedicama pandemije Covid-19 na  nacionalno gospodarstvo, Ministarstvo financija Carinska uprava odlučila se na novi korak čiji je cilj olakšanje poslovanja gospodarstva kroz pozitivan utjecaj na likvidnost gospodarskih subjekata.  

Naime, u skladu s važećim carinskim i poreznim propisima, porez na dodanu vrijednost pri uvozu obračunava se i naplaćuje kroz uvoznu carinsku deklaraciju, zajedno s ostalim uvoznim davanjima (carine, trošarine, posebni porezi,..), pri čemu je rok plaćanja uvoznih davanja 10 dana od puštanja robe u slobodni promet od strane carinskih tijela. Taj rok može, na temelju prethodno podnesenog zahtjeva i ishođenog odobrenja i uz polaganje zajedničkog osiguranja, biti produžen na 30 dana.

Na temelju odredbi  čl. 107.a  Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20;) i čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 45/19, 35/20 i 43/20;) uvedena je mogućnost da se za obavljeni uvoz dobara smatra da je porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, prema posebnom propisu, iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (tzv. obračunski PDV).

Tko može koristiti obračunski PDV pri uvozu

Mogućnost plaćanja uvoznog PDV-a iskazivanjem obveze u prijavi poreza na dodanu vrijednost mogu koristiti samo oni uvoznici/porezni obveznici[1] koji su upisani u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu i iskazuju taj porez kao obvezu u prijavi PDV-a i koji na odgovarajući način zatraže ovu pogodnost.

Uporaba obračunskog PDV-a nije obvezna.

Kako se podnosi zahtjev

Ako želi koristiti ovu pogodnost i ako ispunjava uvjet, uvoznik/porezni obveznik (ili njegov carinski zastupnik) zahtjev podnosi odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet robe.

Zahtjev se podnosi popunjavanjem polja 44/2 „Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja“ uvozne carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet  šifrom 4PDV i unosom sljedeće jedinstvene oznake:   R91/11002/000007/2020/44444444444 .

Dakle, za odobravanje uporabe obračunskog PDV-a pri uvozu nisu potrebni nikakvi zahtjevi, pisani ili elektronički, niti su potrebni bilo kakvi potpisi i pečati – dostatna je samo pravilno popunjena i podnesena uvozna carinska deklaracija s gore navedenim oznakama  u polju 44/2 deklaracije.

Podsjećamo, uvozna carinska deklaracija podnosi se isključivo putem sustava elektroničke razmjene podataka, koristeći sustav HRAIS Carinske uprave.

Mjere carinskog nadzora i provjere

Nakon što IT sustav prihvati deklaraciju carinski službenik će u slučaju sumnje ili drugih okolnosti koje upućuju na potrebu dodatne provjere (novi i nepoznat uvoznik, visoka vrijednost robe,..) prije bilo kakvih daljnjih provjera, provjeriti je li uvoznik/porezni obveznik upisan u registar poreznih obveznika PDV-a.

Podaci o tome dostupni su u Registru poreznih obveznika (RPO) Porezne uprave. S ciljem omogućavanja ovih provjera pristup Registru omogućen je dostatnom broju službenika Carinske uprave koji su dobili i potrebne smjernice i tumačenja kako utvrditi je li porezni obveznik registriran kao obveznik PDV-a.

Ove mjere sustavno će se kombinirati s mjerama naknadne provjere.

Izračun i knjiženje nastalog uvoznog duga

U standardnoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet (tzv. uvozna deklaracija) se na propisani način utvrđuje iznos svih pripadajućih uvoznih davanja – carine, PDV-a, posebnih poreza i trošarina. Sva utvrđena uvozna davanja se potom knjiže u odgovarajuće evidencije nastalog duga Carinske uprave i obvezno plaćaju u propisanim rokovima (10 dana od puštanja robe).  

Međutim, kada se na gore opisani način popuni deklaracija i koristi obračunski PDV pri uvozu, utvrđeni iznos PDV-a u deklaraciji označen je šifrom B00*. Ova šifra označava da se obračunati PDV pri uvozu ne plaća kao dio carinskog duga, već se isti prijavljuje isključivo putem prijave PDV koju uvoznik podnosi Poreznoj upravi u razdoblju propisanom od Porezne uprave.

Uvozna davanja različita od PDV-a knjiže se u pripadajuće evidencije nastalog duga i plaćaju u rokovima propisanim carinskim zakonodavstvom.

Međutim, utvrđena svota PDV-a pri uvozu ostaje evidentirana u carinskoj deklaraciji ali se ne knjiži u evidencije nastalog duga Carinske uprave. Umjesto knjiženja duga po osnovi PDV-a pri uvozu u evidencije Carinske uprave, podaci o utvrđenom iznosu PDV-a automatski se, putem IT sustava, prosljeđuje Poreznoj upravi. Taj podatak/e Porezna uprava koristi pri provjeri točnosti podataka iskazanih u podnesenoj prijavi PDV-a od strane poreznog obveznika.

Razdoblje primjene

Pogodnost uporabe obračunskog PDV-a pri uvozu je privremenog karaktera.  Može se primijeniti na uvoz roba od 10. travnja 2020. u 7.00 sati do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Općeg poreznog zakona - tj. do 20. lipnja 2020. u 24.00 sati.

Mogućnost retroaktivne primjene nije predviđena.

Više podataka o uporabi obračunskog PDV-a pri uvozu javno je dostupno u Uputi Carinske uprave br. 6/20, dostupnoj na mrežnoj stranici Carinske uprave https://carina.gov.hr

Umjesto zaključka

Uvedena mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu iskazivanjem kroz obveze poreznog obveznika/uvoznika pozitivno će utjecati na likvidnosti tih poreznih obveznika.

Osim njih, ova će novost nedvojbeno pozitivno utjecati i na poslovanje carinskih otpremnika (tzv. špeditera). Naime uvođenjem obračunskog PDV-a pri uvozu, utvrđeni iznosi PDV-a pri uvozu u deklaraciji ne evidentira se na slobodnim sredstvima referentnog iznosa garancije položene kao instrument osiguranja nastalog duga po toj deklaraciji.

U skladu s odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i čl. 71. V Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, ovisno o razvoju „posebnih okolnosti“ izazvanih panedmijom uporaba obračunskog PDV-a pri uvozu može biti i produžena.

Ostaje nam sačekati i vidjeti….

[1] To mogu biti i strani porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a obzirom da i oni imaju OIB i PDV ID broj i imaju iste obveze u smislu PDV-a kao i tuzemni porezni obveznici.

Natrag