U Nar. nov., br. 33/20 od 20.3.2020. objavljena je Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.4.2020.

Uredbom se utvrđuje visina trošarine na alkohol i alkoholna pića te se u pravni poredak Republike Hrvatske (RH) prenosi Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL, L 316, 31. 10. 1992., str. 21) i Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL, L 316, 31. 10. 1992., str. 29).

Trošarina na pivo iznosi 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju RH plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:

 

za godišnju proizvodnju piva u hl

iznos trošarine u kunama

≤5.000

20,00

5.001 – 25.000

22,00

25.001 – 75.000

24,00

75.001 – 125.000

26,00

 

Trošarina na mirna i pjenušava vina iznosi 0,00 kuna za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina iznosi 0,00 kuna za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim iznosi 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% iznosi 500,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

Trošarina na etilni alkohol iznosi 6.000,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.

Natrag