U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Uredba o Središnjem registru državne imovine koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”. Uredbom se uređuje ustrojstvo i način vođenja, sadržaj Središnjeg registra državne imovine i način prikupljanja podataka za Središnji registar te podaci iz Središnjeg regista koji se javno ne objaljuju.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Registru državne imovine (“Narodne novine”, broj 55/11).

Natrag