U Nar. nov., br. 33/20 od 20.3.2020. objavljena je Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.4.2020.

Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

Posebni porez na kavu:

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 2. toč. 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 72/13, 121/19 i 22/20; u nastavku: Zakon) plaća se prema netomasi kave i iznosi:

 

 

Predmet oporezivanja

Iznos u kn/kg kave

1.

pržena kava

6,00

2.

ekstrakti, esencije i koncentrati od kave

20,00

 

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 2. toč. 3. i 4. Zakona plaća se prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu i iznosi:

 

 

Predmet oporezivanja

Iznos u kn/kg kave sadržane u gotovom proizvodu

1.

pripravci na osnovi kave

6,00

2.

pripravci na osnovi ekstrakata, esencija i koncentrata od kave

20,00

3.

nadomjesci kave što sadrže kavu

6,00

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu:

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića, i to:

  • na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona u iznosu od 20,00 kuna/hektolitar i
  • na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona u iznosu od 140,00 kuna/hektolitar.

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera:

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

 

Predmeti oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u g/100 ml
bezalkoholnog pića

Iznos u kn/hl
bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera

prva skupina

do 2

0,00

druga skupina

2,001-5

10,00

treća skupina

5,001-8

30,00

četvrta skupina

8,001-

60,00

 

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

 

Predmeti oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u

g/100 ml sirupa ili koncentrata

Iznos u kn/hl sirupa ili koncentrata
prema sadržaju šećera

prva skupina

do 14

0,00

druga skupina

14,001-35

70,00

treća skupina

35,001-56

210,00

četvrta skupina

56,001-

420,00

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina:

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 200,00 kuna/hl bezalkoholnog pića.

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 1.400,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata.

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina:

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 80,00 kuna/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera.

- posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 560,00 kuna/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.

 

Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula: volumen predmeta oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 3. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.

Natrag