U Nar. nov., br. 50/20 od 24.4.2020. objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Uredbom se mijenjaju i brišu pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13 – 119/19).

Natrag