U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovom Uredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Nar. nov., br. 82/10 – 10/14).

Natrag