Upis adrese elektroničke pošte i e-komunikacija sa sudovima

Dostava adrese elektroničke pošte registarskom sudu

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 40/19) koje su stupile na snagu 20.4.2019. uvedena je obveza za subjekte upisa da najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja podnesu zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Možda nespretno sročeno, ali riječ je o obvezi za sve subjekte upisa, a ne samo za one koji se osnivaju.

U smislu Zakona o sudskom registru subjekti upisa su sva trgovačka društva, ustanove i zajednice ustanova, zadruge i savezi zadruga, kreditne unije te druge osobe za koje je upis propisan zakonom (čl. 6. ZSR-a).

Obrazac na kojem se podnosi zahtjev propisan je Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 121/19).

Prema čl. 52. Pravilnika zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. Kod trgovačkih društava to su članovi uprave ili upravnog odbora, kod ustanova ravnatelj, kod zadruga upravitelj zadruge.

U zahtjevu se moraju navesti temeljni podaci o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID ako ga ima.Na isti način je subjekt upisa dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Za podnošenje zahtjeva ne bi se smjela naplaćivati sudska pristojba, a zahtjev se registarskom sudu može predati neposredno u sudskoj pisarnici ili slati putem preporučene pošte.

Obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte možete preuzeti OVDJE.

Uključivanje u sustav e-komunikacija pri Ministarstvu pravosuđa

Usporedno s time, izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 70/19) uvedena je obveza za sve pravne osobe (dakle i udruge) da najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja ovog zakona na snagu zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (rok istječe 1.9.2020.).

Riječ je o drugačijoj obvezi od prethodno navedene, te je potrebno ispuniti obje.

Sve potrebne informacije za traženje pristupa dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (e-komunikacija).

Navedeno ministarstvo osigurava tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija, a dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi ekomunikacija@pravosudje.hr.

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:

  • Slanje podnesaka i priloga sudu
  • Zaprimanje sudskih pošiljaka
  • Udaljeni uvid u sudski predmet

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge 'e-Komunikacije' mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati:

  • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više (za prijavu u sustav e-Građani),
  • kvalificirani elektronički potpis
  • te pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa.

Uputa za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju dostupna je OVDJE.

Pravne osobe koje ne zatraže pristup neće moći komunicirati sa sudovima u e-obliku. U tom slučaju primjenjivati će se odredba čl. 133.d Zakona o parničnom postupku: „Ako sud utvrdi da dostava elektroničkim putem nije moguća, dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu.“ Budući da „drugi način“ može podrazumijevati i oglasnu ploču, važno je da sve pravne osobe ispune ovu obvezu.

Natrag