Što je izmijenjeno u objavljenom Pravilniku o porezu na dohodak u odnosu na Prijedlog?

U Nar. nov., br. 1/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (s primjenom od 3.1.2020.) koji se, u odnosu na Prijedlog, razlikuje u sljedećem:

  1. povećan je neoporezivi iznos prigodnih nagrada s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje (čl. 7. st. 2. red. br. 5.),
  2. premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja nisu posebno podijeljene već su obje obuhvaćene člankom 7. st. 2. Pravilnika u

Red. br. 38. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije, koje se mogu isplatiti neoporezivo do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da su podmirene bezgotovinskim putem.

Za popunjavanje Obrasca JOPPD, u Prilogu 4, propisana je nova oznaka 71 Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa.

Novi rok dostave obrasca JOPPD za određene neoporezive primitke

Ističemo da je izmijenjen/dopunjen i članak 79. Pravilnika (koji se odnosi na rokove dostave obrasca JOPPD), st. 6. i  st. 10. kojim se za određene neoporezive primitke propisuje novi rok podnošenja JOPPD – na dan isplate.

Novi rok se odnosi na:

  • prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje (rbr. 5.),
  • novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja  do 5.000,00 kuna godišnje (rbr. 32.),
  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kuna godišnje (rbr. 33.),
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje (rbr. 34.),
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka (rbr. 37.) i
  • premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacija do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem (rbr. 38.).

Osim toga, čl. 58. novim st. 6. Pravilnika propisane su godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje poreza na dohodak propisanog čl. 46. st. 2. Zakona o porezu na dohodak.

Plaće  - primjena uvećanog osnovnog osobnog odbitka

Ističemo da se novi uvećani iznos osnovnog osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje pri isplati svih plaća koje se isplaćuju u mjesecu siječnju 2020., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju.

Novi iznos osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje se i na umirovljenike.

Natrag