Hrvatska narodna banka objavila je Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita na dan 31. listopada 2019.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_12.html

Natrag