Hrvatska narodna banka objavila je da Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. listopada 2019. iznosi 3,11%.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_13.html

Natrag