Pravo na naknadu plaće u slučaju izolacije zbog korona virusa

Poštovani korisnici usluga TEB Poslovnog savjetovanja d.o.o.,

zbog mnogobrojnih upita vezanih uz pravo na naknadu plaće za vrijeme izolacije osiguranika radi korona virusa u nastavku vas obavještavamo o istom.

Ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, prema čl. 39. toč. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov.,  br. 80/13, 137/13 i 89/19 u  nastavku: Zakon), ima pravo na naknadu plaće. Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi i u slučaju izolacije i samoizolacije osiguranika zbog korona virusa osiguranicima pripada pravo na naknadu plaće.

U navedenom slučaju naknada plaće se isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) od prvog dana korištenja prava odnosno otvaranja bolovanja zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa (čl. 41. st. 1. Zakona).

Naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa od prvoga dana privremene nesposobnosti obračunava i isplaćuje HZZO, a pripada izoliranom odnosno samoizoliranom osiguraniku za sve vrijeme trajanja tog bolovanja i to samo za dane, odnosno sate za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu.

Osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a dok izabrani doktor ne utvrdi da je sposoban za rad.

Osnovica za naknadu plaće od koje se određuje naknada čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa.

Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se redovita mjesečna plaća utvrđena u skladu s odredbama propisa o radu te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost) koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen.

Za osiguranika iz čl. 7. st. 1. toč. 3., 4., 6., 8. i 9. Zakona osnovica za naknadu plaće je mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa.

Ako se osnovica za naknadu plaće ne može utvrditi na osnovu plaće isplaćene u prethodnih šest mjeseci, osnovicu za naknadu plaće čini plaća isplaćena do dana otvaranja bolovanja zbog izolacije odnosno samoizolacije radi korona virusa, odnosno pripadajuća plaća za mjesec za koji se određuje naknada plaće, s tim da tako određena osnovica ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja koja služi za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (3.321,96 kn), važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je otvoreno bolovanje zbog izolacije radi korono virusa, umanjene za doprinose.

Naknada plaće dok je osiguranik izoliran odnosno samoizoliran radi korona virusa iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28% odnosno od 4.257,28 kn.

Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave korona virusa (2019nCov) objavili smo na našoj web stranici a nalazi se na https://www.teb.hr/novosti/2020/obavijest-hzzo-a-prava-osiguranika-na-privremenu-nesposobnost-za-rad-zbog-pojave-koronavirusa-2019ncov/ .

Za predaju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji predviđen je poseban postupak koja smo objavili na našoj web stranici a nalazi se i na https://www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknadu-place-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/ , a podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr .

Vaš TEB

Natrag