U Nar. nov., br. 12 od 30.1.2020. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište kojim se propisuje način utvrđivanja naknade za šumu i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u postupcima izdvajanja, prijenosa prava ili privremenog zauzimanja šuma i šumskih zemljišta. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

 

Natrag