U Nar. nov., br. 53/20 od 30. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o Jedinstvenom registru računa, a stupa na snagu 1. lipnja 2020.

Ovim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (Tekst značajan za EGP).

Pravilnikom se propisuje sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave i usklađivanja podataka, davanje, korištenje i uporabu podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa s podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija.

Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Obveznici i Fina su za transakcijske račune, novčana sredstva i sefove otvorene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni uskladiti podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

Obveznici su dužni za transakcijske račune, novčana sredstva i sefove koji su otvoreni kod obveznika prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a za koje nisu u mogućnosti uskladiti podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika, zatvoriti račune i novčana sredstva, odnosno raskinuti ugovor o sefu najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (»Narodne novine«, br. 89/2018).

Natrag