U Nar. nov., br. 75 od 1. 7. 2020. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Natrag