U Nar. nov., br. 39 od 1. 4. 2020.  objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”. 

Natrag