U Nar. nov., br. 14/20 od 5.2.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.2.2020.

U Pravilniku je između ostalih promjena propisano:

  • proizvođač je proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu;
  • piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, prirodna mineralna voda i prirodna izvorska voda, voćni sirupi, voćni sokovi i nektari, mlijeko i tekući mliječni proizvodi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže;
  • sustav povratne naknade je sustav gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l i namijenjenoj za pića iz čl. 4. st. 1. toč. 18. Pravilnika, u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade;
  • povratna naknada je novčani iznos koji proizvođači koji stavljaju na tržište pića pakirana u jednokratnu ambalažu od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l plaćaju na račun Fonda. Proizvođač iznos povratne naknade naplaćuje od kupca prodajom proizvoda, a krajnji korisnik ili potrošač ostvaruje pravo na povrat iznosa povratne naknade od prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem povratom otpadne ambalaže od pića. Fond vraća prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem isplaćeni iznos povratne naknade iz iznosa povratne naknade koju je proizvođač uplatio u Fond;
  • do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu i odredbama Pravilnika poslove gospodarenja otpadnom ambalažom obavljaju osobe s kojima Fond ima sklopljen ugovor o sakupljanju i obavljanju poslova centara, na način i pod uvjetima reguliranim predmetnim ugovorima, sukladno naknadama iz čl. 25. st. 7., 8., 9., i 10., te cijenama preuzimanja otpadne ambalaže utvrđenih sukladno čl. 20. st. 3. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov., br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13);
  • Prilozi II., VIII., IX., X. i XV. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 88/15,78/16 i 116/17) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV. i V. koji su tiskani u dodatku Pravilnika i njegov su sastavni dio;
  • odredbe čl. 1. i čl. 5. Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalažu volumena jednakog 0,20 l stupaju na snagu 1.1.2021. godine.
Natrag