Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa

Središnji državni ured za šport (u nastavku: SDUŠ) objavio je 20. travnja 2020. Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19) s tim da su se prijave za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta otvorile istoga dana u 10 sati.

Potpora će se moći ostvariti za mjesec ožujak, travanj i svibanj za radnike koji su zaposleni kao trener, voditelj, insturktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje. Potporu mogu zatražiti pravne osobe iz sustava športa i to športski klub - udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.) kao poslodavac uz uvjet da je član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) koji sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja, zatim športskom savezu športskoj zajednici na razini JLP(R)S-a kao poslodavcima.

Tko može, a tko nema pravo koristiti ovu mjeru?

 • Korisnik mjere:
  • športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.) uz uvjet da je isti član nacionalnog športskog saveza (direktno ili indirektno putem članstva u športskim savezima na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S-a) koji sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja
  • športski savez na razini JLPRS-a,
  • športska zajednica na razini JLP(R)S-a
 • Korisnik mjere ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta
 • Korisnik mjeru ima pravo ostvariti za:
  • radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine
  • radnike koji su imali sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine te su nakon tog datuma dobili otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu
  • maksimalno 10 radnika
 • Korisnik mjeru nema pravo ostvariti za:
  • radnike koji ostvaruju subvenciju za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S i drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine)

Koji je cilj mjere?

Očuvanje radnih mjesta u športskim klubovima/savezima/športskim zajednicama u sustavu športa pogođenima koronavirusom (COVID – 19) kod kojih je došlo temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH do prekida svih športskih aktivnosti odnosno prekinuto je obavljanje športske djelatnosti.

Trajanje mjere: od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije:

 • 250,00 kuna mjesečno za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu,
 • 000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Ciljane skupine radnika

Sve osobe koje s pravnom osobom iz sustava športa, koja je prihvatljivi prijavitelj, imaju sklopljen ugovor kojim reguliraju radni odnos.

Ugovor mora biti sklopljen i prijavljen u sustavu HZMO-a do 19. ožujka 2020. godine te je još uvijek na snazi.

Zahtjev se može podnijeti i za osobe s kojima je ugovor o radnom odnosu sklopljen i prijavljen u sustav HZMO-a do 19. ožujka 2020., a koje su nakon tog datuma dobile otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu i prijavili se u sustav HZMO-a (u slučaju da je radnik za vrijeme otkaza dobio potporu od HZZ-a, za taj mjesec ne može dobiti potporu).

Ciljane skupine poslodavaca

Korisnik mjere može biti:

 • športski klub koji obavlja športsku djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima, neovisno o pravnom obliku (športska udruga za natjecanje ili š.d.d.), sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja i članica je nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini JLPRS-a) i
 • koji ne koriste niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta te športski savez ili športska zajednica na razini JLPRS-a.

Obveze poslodavaca

Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom poslodavac je dužan odmah (ili najkasnije u roku od 8 dana) obavijestiti Središnji državni ured za šport o istom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti?

U online obrascu Zahtjeva potrebno je popuniti sva polja te učitati sve obvezne priloge kako bi  Zahtjev bio potpun i pravovaljan.

Prilozi koje je potrebno učitati:

 • Presliku ugovora o reguliranju radnog odnosa
 • Potvrda u stažu, elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti za osobe za koje se podnosi zahtjev sukladno vrsti posla koji obavljaju u pravnoj osobi. Za osobe koje obavljaju stručne poslove (trener/instruktor/voditelj) potrebno je učitati dokaz da ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu o sportu, a za one čija je stručna sprema propisana drugim propisom (liječnik, fizioterapeut…) sukladno pripadajućem propisu
 • Izjavu o istinitosti, točnosti i potpunosti podataka (Predložak)
 • Isplatnu listu za zaposlenika za kojeg je tražena mjera
 • Obrazac JOPPD za veljaču odnosno ožujak za one poslodavce koji su isplatili plaće za mjesec ožujak
 • Presliku izvoda banke na kojem je vidljivo da je zaposleniku isplaćena neto plaća za mjesec veljaču odnosno ožujak za one poslodavce koji su isplatili plaće za mjesec ožujak

Koje su obveze Središnjeg državnog ureda za šport?

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Izvršiti isplatu na temelju potpuno podnesenog Zahtjeva do 10. svibnja za mjesec ožujak i travanj i do 15. lipnja za mjesec svibanj.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.
 • Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti putem e-pošte.
 • Prigovor se upućuje na Središnji državni ured za šport, Savska cesta 28/1, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na pisarnica@sdus.hr.
 • Središnji državni ured za šport je dužan u roku 10 radnih dana od primitka prigovora odgovoriti na isti.

Detaljnije o navedenom možete vidjeti na: https://obrasci.sdus.hr/Home/Index/1

Natrag