U Nar. nov., br. 92 od 14.8.2020. objavljene su sljedeće Odluke stožera Civilne zaštite Republike:

Natrag