U Nar. nov., br. 77  od 3.7.2020. objavljena je Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je sastavni dio ove Odluke. Odluka stupa na snagu 2. srpnja 2020.

Natrag