U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_129_2624.html, koja je stupila na snagu 30.12.2019.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića objavljena u »Narodnim novinama« br. 124/19 i u »Službenom vjesniku Grada Gospića« broj 10/19

Natrag