U Nar. nov., br. 36 od 25. ožujka 2020. objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_777.html koja se primjenjuje od 1. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020.

Odlukom se privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti iz Priloga I., koji čini sastavni dio ove Odluke te se, do 31.5.2020., stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza plaćanja članarine HGK za navedene članice iz Priloga I.

Ova Odluka odnosi se i na članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (fizičke osobe koje su članice HGK preko svojih udruženja/saveza te razna stručna udruženja i društva te organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost) ako obavljaju djelatnost iz Priloga I. ove Odluke.

 

Natrag