U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Hrvace.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Hrvace« osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Općini Hrvace pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Hrvace obavlja Porezna uprava.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od u iznosu od 10,00 kn/m2 kuće za odmor.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Hrvace objavljena u »Službenom glasniku Općine Hrvace« broj 3/01 i Nar. nov., br. 02/01.

Natrag