U Nar. nov., br. 20 od 21.2.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Vrlike, koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Vrlike« osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2020.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Grada Vrlike, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrlike objavljena u »Službenom glasniku Grada Vrlike« broj 08/19 i »Narodnim novinama« broj 05/20.

Natrag