U Nar. nov., br. 119 od 30.10.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Čakovca koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Grada Čakovca, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Danom primjene ove Odluke (1. siječnja 2021.) prestaje važiti Odluka o porezima (Sl. gl. Grada Čakovca 1/17, 5/17, 5/18 i 5/20).

Natrag