U Nar. nov., br. 77  od 3.7.2020. objavljena je Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije  koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag