U Nar. nov., br. 78/20 od 8.7.2020. objavljena je Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 16.7.2020.

Odlukom se propisuju obveze kreditnih institucija u vezi s visinom, načinom izračuna i načinom plaćanja naknade za superviziju (u nastavku teksta: naknada) za 2020. godinu. Odluku su dužne primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (RH) koje su od Hrvatske narodne banke (HNB) dobile odobrenje za rad. Odluku na odgovarajući način primjenjuju i podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan RH.

Naknada je prihod HNB-a i uplaćuje se u korist poslovnog računa HNB-a: HR6210010051011111116.

Naprijed navedene kreditne institucije dužne su uplatiti naknadu za 2020. godinu jednokratno, i to u roku do 31.8.2020., a na temelju računa koji im do 31.7.2020. ispostavi HNB.

Kreditne institucije iz čl. 1. st. 2. Odluke (tj. kreditne institucije sa sjedištem u RH) dužne su HNB-u platiti naknadu u visini umnoška faktora 0,000111685 i iznosa ukupne imovine sa stanjem na dan 31.12.2019. Naknada se izračunava na temelju podataka iz revidiranih godišnjih izvješća za 2019. godinu.

Kreditne institucije iz čl. 1. st. 3. Odluke (tj. podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan RH) dužne su HNB-u platiti naknadu u visini umnoška faktora 0,000111685 i iznosa ukupne imovine koja se odnosi na poslovanje podružnice u RH sa stanjem na dan 31.12.2019. Naknada se izračunava na temelju podataka iz revidiranih godišnjih izvješća podružnice za 2019. godinu.

Natrag