U Nar. nov., br. 54. od 6. svibnja 2020. objavljena je Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_54_1089.html, a stupila je na snagu 4. svibnja 2020.

Navedenom je odlukom propisano da se dječja igrališta, otvorena sportska igrališta te drugi sportski sadržaji na otvorenom mogu koristiti pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

 

 

 

 

 

 

Natrag