U Nar. nov., br. 20 od 21.2.2020. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet, koja stupa na snagu 29. veljače 2020., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2020.

Ovom se Odlukom o lokalnim porezima Općine Mljet propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Mljet, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Stupanjem na snagu ove Odluke na području Općine Mljet prestaje vrijediti Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet (»Službeni glasnik Općine Mljet«, br. 8/17 i 14/17, odnosno »Narodne novine« br. 69/17 i 110/17).

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Mljet«.

Natrag