U Nar. nov., br. 68/20 od 12.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom mijenja se toč. VII. Odluke te ista sada glasi:

»Poslovni subjekti koji mogu prihvatiti Platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluga, su sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete i registrirani su za pružanje usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost i pružanje usluga u turizmu (u daljnjem tekstu: Pružatelji usluga).

Uz uvjet iz stavka 1. ove točke Pružatelji usluga mogu prihvatiti i autorizirati iniciranu transakciju Platnim instrumentom samo ako je elektronički uređaj na prodajnom mjestu namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja robe i/ili usluga prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07 i 72/07 – ispravak) u odjeljcima, skupinama ili razredima:

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora).

Pružatelji usluga kojima je elektronički uređaj za plaćanje na prodajnom mjestu namijenjen izvršenju platnih transakcija plaćanja robe i/ili usluga iz skupine 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., mogu prihvaćati plaćanje Platnim instrumentom isključivo za usluge koje se pružaju na području Republike Hrvatske.«

Natrag