U Nar. nov., br. 110 od 9.10.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec.

Odlukom o porezima utvrđuju se vrste poreza, stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Gornji Kneginec.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec«.

Natrag