U Nar. nov., br. 77  od 3.7.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi koja  stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke prirez poreza na dohodak plaća po stopi od 4%.

 

Natrag