U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a kojom se mijenja i dopunjuje  Odluka o porezima Grada Varaždina (»Narodne novine« broj 99/17, 23/18 i 72/19 i »Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 9/17, 1/18 i 6/19).

Natrag