Odlukom o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege (Nar. nov., br. 46/20) mijenja se Odluka o porezima Grada Požege (Nar. nov., br. 68/17 i 2/18).

Stopa prireza porezu na dohodak od 1.6.2020. iznosi 7% (do 31.5.2020. stopa prireza iznosi 10%).

Porez na potrošnju plaća se od 1.1.2021. po stopi od 1%  (do 31.12.2020. po stopi od 3%).  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_55_1113.html

Natrag