Odlukom o općinskim porezima Općine Rugvica (Nar. nov., br. 24/20 i 37/20) utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak u Općini Rugvica ukinut je od 1.4.2020.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_24_591.html

Natrag