U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona koja stupa na snagu 1. srpnja 2020.

Odlukom o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona utvrđene su vrste poreza koji pripadaju Općini Motovun – Montona, obveznici plaćanja, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza. Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona ukinut je prirez porezu na dohodak.

 

Natrag