U Nar. nov., br. 129 od 31.12.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2614.html koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020.

Ovom Odlukom se propisuju se uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (sustav EDIP). Temeljem ove odluke, PU omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima (tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, tijelima JLP(R)S, pravnim osobama  koje imaju javne ovlasti i studentskim centrima).

Odlukom je izmijenjen čl. 5. Odluke koji propisuje prihvaćanje odluke i dostupnost podataka.

Osim toga, propisano je da danom ukidanja Ureda državne uprave u županijama sukladno posebnom propisu važeća Odluka Ureda državne uprave u županijama odnosno sklopljen Protokol o razmjeni podataka iz sustava EDIP ostaje na snazi te poslove Ureda državne uprave u županijama preuzima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Natrag