U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke«.

Odlukom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvor prihoda Općine Lišane Ostrovičke, stope prireza porezu na dohodak (6%) i poreza na potrošnju (3%), visina poreza na kuće za odmor (10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor) te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor (Porezna uprava).

Natrag