U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojim Vlada Republike Hrvatske određuje prava učenika na financiranje drugih obrazovnih materijala. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Natrag