U Odluci o porezima Grada Ivanca (Nar. nov., br. 64/17 - 46/20) dopunjuju se odredbe o plaćanju poreza na potrošnju odnosno o oslobađanju tog poreza u uvjetima posebnih okolnosti.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije.« Ista Odluka objavit će se i u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_940.html

Natrag