Obvezna izvješća poduzetnika prema ZTD-u

Uz ZOR, financijskim izvještavanjem bavi se i Zakon o trgovačkim društvima (dalje: ZTD).

Prema ZTD-u, uprava svakog d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a dužna je uz godišnje financijske izvještaje sastavljati i posebna financijska i poslovna izvješća i izvješćivati nadzorni odbor i skupštinu o poslovnoj politici i drugim važnim pitanjima.

Ako kod poduzetnika nije ustrojen nadzorni odbor, sva ZTD-om propisana izvješća obvezno se podnose skupštini trgovačkog društva.

U skladu s time, uprava d.d.-a , d.o.o.-a i j.d.o.o,-a dužna je izvješćivati nadzorni odbor ili skupštinu o:

  • poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to (pravodobno, a najmanje jednom godišnje, po potrebi i bez odgađanja),
  • rentabilnosti poslovanja društva, a napose rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala (pravodobno, a najmanje jednom godišnje kada se razmatraju GFI),
  • tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva (pravodobno, a najmanje tromjesečno), i
  • poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva (pravodobno).

Prema tome, sva ova izvješća treba pripremiti i podnijeti skupštini na kojoj se razmatraju godišnji financijski izvještaji. Izvješća se moraju sastaviti savjesno i istinito, u pisanom obliku, a kako njihov oblik i sadržaj nije propisan, treba ih oblikovati prema zahtjevima nadzornog odbora i/ili skupštine.

Radi posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusom, godišnji financijski izvještaji prema ZOR-u za 2019. godinu dostavljaju se u Finu u produženim rokovima. Međutim, rokovi za održavanje skupštine, a slijedom toga niti za  izradu izvješća prema ZTD-a, nisu se promijenili. Tako se skupština d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o-a na kojoj će se odlučivati o financijskim izvještajima za 2019. godinu mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Osim navedenih izvješća, uprava d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a dužna je odmah sazvati i izvijestiti glavnu skupštinu ako postoji odnosno ako je nastao gubitak u visini polovine temeljnog kapitala.

Nadalje, u slučaju prezaduženosti i nesposobnosti društva za plaćanje, uprava mora bez odgađanja a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga kojega poseban zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka zatražiti da se otvori taj postupak ili postupak prisilne nagodbe.

Izvješće nadzornog/upravnog odbora glavnoj skupštini

Na koncu, nadzorni odnosno upravni odbor d.d.-a (ali i d.o.o.-a i j.d.o.o.-a koji su slijedom odredaba ZTD-a morali ili koji su svojevoljno ustrojili nadzorni odbor) dužan je podnijeti glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru u kojem mora navesti:

  • djeluje li društvo u skladu sa zakonom, aktima i odlukama glavne skupštine,
  • jesu li godišnja financijska izvješća (i godišnje izvješće) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje,
  • svoj stav o prijedlogu uprave glede dobiti odnosno pokrića gubitka.

U pojedinim situacijama ZTD-om je određeno i sastavljanje izvješća vezano za poduzetničke ugovore, odnose s povezanim poduzećima, priključenje društva, osnivanje podružnica, pripajanja i poslovna spajanja, podjeli društava kapitala, sastavljanje likvidacijskih financijskih izvještaja i dr.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag