U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (u nastavku: Naputak) koji stupa na snagu 17.1.2020.

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Natrag