Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 46/20) donesen je temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 117/19 - 42/20). Ovim se Naputkom propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija, a uslijed nastupa posebnih okolnosti.
Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 16.4.2020.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_929.html

Natrag