U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva. Ovaj kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2021. godine, a smatra se da je sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze, te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti. Kolektivni ugovor obvezuje sve članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Natrag