U Nar. nov., br. 104 od 23.9.2020. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune.

Ovim Kolektivnim ugovorom u Prilogu 1. Tabela »Tarifni stavovi« X grupa složenosti u koloni: Poslovi i radna mjesta brišu se riječi: »Član Uprave – direktor, obrtnik (vlasnik)«. Tabela »Tarifni stavovi« u cijelosti se zamjenjuje novom tabelom istog naziva, koja je sastavni dio Kolektivnog ugovora (Prilog 1.).

Natrag