Izbor i obveza imenovanja revizora

Prema odredbama Zakona o reviziji, obveznici revizije dužni su izabrati i imenovati revizora (revizorsko društvo) za zakonsku reviziju svojih financijskih izvještaja. Obveznici revizije propisani su i Zakonom o računovodstvu (ZOR), a obvezu pojedinih vrsta revizije uz navedene propise određuje i   Zakon o trgovačkim društvima (ZTD).

Ponekad će trgovačka društva (poduzetnici) koji nisu obveznici revizije svoje financijske izvještaje podvrgnuti reviziji - radi zahtjeva kreditora, investitora ili drugih poslovnih partnera, iz marketinških motiva ili radi neovisne i stručne kontrole financijskog poslovanja za koju sami nemaju dovoljno znanja. Takve revizije mogu biti sveobuhvatne ali i ciljane, odnosno ograničene na pojedine aspekte poslovanja i moraju se provoditi sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Međutim, u takvom slučaju revizor se može odabrati i revizija se može provesti u bilo kojem vremenu, prema željama i potrebama naručitelja, pa se propisani rokovi o kojima pišemo u nastavku ne odnose na te poduzetnike.  

Za što je obvezna revizija?

Obveznici revizije dužni su reviziji podvrgnuti sve godišnje financijske izvještaje (GFI) koje su prema ZOR-u dužni sastaviti i podliježu reviziji, te o kojima je revizor dužan izraziti svoje mišljenje. To su: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala.

Osim toga, obvezi revizije u cijelosti ili djelomično podliježu i godišnje izvješće, izvješće poslovodstva, izjava o kodeksu korporativnog upravljanja, nefinancijsko izvješće i izvješće o plaćanjima u javnom sektoru, te konsolidirani financijski izvještaji, osim nefinancijskog izvješća. Poduzetnici su također dužni provesti reviziju promijenjenih GFI-a, ako ih nakon izdavanja odluče promijeniti.

Postupak odabira revizora provodi se javnim natječajem ili izravnim traženjem ponuda, a poduzetnik kriterije za odabir revizora može oblikovati samostalno, u ovisnosti o cijeni, ugledu revizorske tvtke i/ili drugim preferencijama.

Revizora uvijek treba imenovati skupština, na prijedlog koji podnosi ovlašteno tijelo ili osoba. Kod subjekata od javnog interesa to je revizijski odbor, a kod ostalih poduzetnika nadzorni odbor ili uprava (direktor).

Postupak odabira revizorskog društva prilično je zahtjevan zadatak u okviru kojeg je, između ostalog, uputno provjeriti da li revizorsko društvo ima važeće odobrenje za rad i da li ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje zakonske revizije. Naime, ako reviziju ne obave ovlaštene osobe, ZTD-om je propisano da je odluka skupštine ništava.

Tako primjerice, revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa mora imati najmanje tri ovlaštena revizora zaposlena u punom radnom vremenu, mora obavijestiti Ministarstvo financija o prvom sklapanju ugovora o reviziji s tim subjektom, zakonsku reviziju istog subjekta od javnog interesa može obavljati najviše sedam uzastopnih godina, a pojedini subjekti od javnog interesa moraju ugovoriti zakonsku reviziju s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva itd.

Skupština obveznika revizije je dužna imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora za odnosnu godinu najkasnije do 30.9. te godine. To znači da za reviziju financijskih izvještaja za 2020. godinu poduzetnik treba imenovati revizora do 30.9.2020.

Ovlaštenja revizorskih društava i revizora mogu se provjeriti na internetskoj stranici Ministarstva financija Republike Hrvatske, na adresi: www.mfin.hr.

Revizora valja odabrati na vrijeme, kako bi se na vrijeme oblikovao prijedlog skupštini za imenovanje.

Imenovanje revizorskog društva ne smije biti ničim uvjetovano (osim u slučajevima predviđenima ZTD-om) i zabranjena je svaka ugovorna odredba kojom bi se ograničio taj izbor.

Skupština može imenovati revizora na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici koja se prema ZTD-u morala održati do 31.8.2020. Međutim, ako revizor nije bio imenovan na redovnoj skupštini, treba sazvati i do 30.9.2020. održati izvanrednu skupštinu na kojoj će se imenovati revizor za 2020. godinu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag