Inventura - odgovornost menadžera!

Bliži se kraj 2020. godine i vrijeme je za planiranje, organiziranje i provedbu još jednog godišnjeg popisa. Inventurom se usuglašavaju stanja (i vrijednosti) imovine i obveza u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem. 

Rezultat svakog godišnjeg popisa su manjkovi i viškovi, koji utječu na:

  1. prihode, rashode i rezultat poslovanja koji se iskazuje u godišnjem računu dobiti i gubitka,
  2. iskaz vrijednosti imovine i obveza u bilanci,
  3. pouzdanost, potpunost i točnost knjigovodstvenih evidencija,
  4. obračun i obvezu za porez na dobit, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak,
  5. novčane tokove, objave u bilješkama i godišnjem izvješću, te na zakonitost i realnost financijskih i statističkih izvještaja u cjelini,
  6. pouzdanost zaštite imovine od otuđenja, neovlaštenog i neučinkovitog korištenja itd.

 

Utjecaj manjkova i viškova

Manjkovi su rashod a viškovi prihod, pa stoga utječu na iskaz financijskog rezultata i vrijednosti imovine, obveza i kapitala. Manjkovi obično nastaju rastepom, kvarom, lomom, neažurnim i neredovitim evidentiranjem ulaza i izlaza, zamjenama, krađama i dr., dok se viškovi najčešće javljaju radi propusta kod evidentiranja ulaza i izlaza ili zbog zamjena.

Neiskazivanje manjkova rezultirat će precijenjenom vrijednosti imovine, podcijenjenim rashodima i  precijenjenom dobiti, dok će neiskazivanje viškova utjecati na podcijenjenu vrijednost imovine, podcijenjene prihode i podcijenjenu dobit. A kako se na računovodstvenim podacima zasnivaju i porezni obračuni, u slučaju neiskazivanja stvarnog stanja viškova i manjkova, obveza za porez na dobit biti će neispravno utvrđena.

Manjkovi se mogu otpisati na teret poduzetnika, ili se terete odgovorni radnici, a odabrani način tretiranja inventurnih razlika utječe na visinu obveza za porez na dobit, PDV i porez na dohodak.

Povećane porezne obveze mijenjaju novčane tokove, a sve zajedno utječe na realnost i točnost godišnjih financijskih izvještaja i objava u bilješkama i godišnjem izvješću.

Osim toga, nekvalitetna inventura ili njezino neprovođenje omogućava prikrivanje krađa, prijevara i sl., ali i nehotičnih propusta, što također može rezultirati nerealnim godišnjim financijskim izvještajima i neispravnim poreznim obračunima.

Stoga, da bi kvalitetno pripremili i proveli godišnji popis, veći poduzetnici sastavljaju plan kojim određuju popisne komisije prema vrstama imovine, rokove, organizaciju i način provedbe popisa, dok manji poduzetnici obično imaju samo jednu komisiju za popis svih vrsta imovine i obveza.

Kod obveznika revizije provedbu inventure nadzirat će ovlašteni revizori.

 

Priprema i provedba popisa

U postupcima pripreme popisa, svi oni koji su zaduženi za neku imovinu (skladištari, vozači, služba održavanja i dr.) trebali bi materijalnu imovinu označiti inventarnim brojevima, a zalihe materijala, proizvode, robu i dr. razvrstati i složiti po vrstama, te podijeliti na:  vlastitu i tuđu, korisnu i kurentnu te oštećenu (nekorisnu) i nekurentnu imovinu. Nadalje, prije i tijekom popisa korisno je utvrditi i raščistiti zamjene (slični artikli izgledom, namjenom, cijenom, šifrom…). Računovođe su dužni pripremiti i kompletirati dokumentaciju o investicijama i drugoj imovini, te o potraživanjima i obvezama. Popisne komisije trebaju pregledati i popisati svu imovinu, uključujući i potraživanja i obveze, te provjeriti potpunost i vjerodostojnost dokumentacije (postoji li neprekinuti rastući numerički niz, je li ovjerena, potpisana i likvidirana). Potraživanja i obveze korisno je usuglasiti sa poslovnim partnerima. Posebno treba popisati dospjela a nenaplaćena potraživanja i provjeriti ugovore, primke, izdatnice i osiguranja plaćanja itd. Pri tom, popisne komisije ne smiju imati uvid u računovodstvene evidencije.

Važno je da popis provode stručne osobe, jer su za točnost utvrđenog (popisanog) stanja imovine i obveza (količine, vrste, vrijednost i korisnost - uporabljivost), sastavljanje popisnih lista, pridržavanje rokova za provedbu i izradu elaborata o provedenom popisu, te za prijedloge za postupanje s oštećenom ili nekorisnom imovinom, odgovorne popisne komisije (njihovi članovi). Međutim, za planiranje, organizaciju i nadzor nad provedbom godišnjeg popisa odgovorni su menadžeri. Menadžeri (članovi uprave i nadzornog odbora, tj.  izvršni direktori i upravni odbor, odnosno direktori) odgovorni su i za sprječavanje prijevara i zaštitu imovine poduzetnika od otuđenja, neodgovarajućeg i neovlaštenog korištenja, te za godišnje financijske izvještaje i porezne obračune.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag