U Nar. nov., br. 9 od 22. siječnja 2020. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_9_176.html te iznosi 99,9.

Natrag